Zending

Zending is het verspreiden van het evangelie in een andere cultuur. De motivatie hiervoor komt voor
uit de Grote Opdracht die Jezus Christus aan zijn discipelen mee gaf voordat hij opsteeg naar de
hemel.
De Grote Opdracht vinden we in Mattheüs 29 vers 19 en 20: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot
mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert
hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding
der wereld.”
Diverse gemeenteleden zijn actief als fulltime dan wel parttime zendeling. Andere zendelingen zijn
door verwante gemeenten uitgezonden, met anderen hebben we in de loop der jaren contact
gekregen. Via allerlei nieuws- en gebedsbrieven wordt informatie door en over de zendelingen
verstrekt.

Gemeenteleden in de zending
Familie de Waaij
Arjan & Roos

Arjan en Roos de Waaij werken sinds 2008 in de zending. Allereerst hebben ze de Bijbelschool
Cornerstone gedaan waarna ze na de studie Frans 5 jaar in West-Afrika hebben gewerkt.
Sinds augustus 2017 zijn ze werkzaam op diezelfde Bijbelschool die tot doel heeft om nieuwe
werkers voor te bereiden op cross-cultureel werk waarin het uiteindelijke doel is om het evangelie
uit te dragen in woord en in daad, voornamelijk op plekken waar de naam van Jezus nog niet bekend
is.
Arjan, Rozemarijn en de kinderen hebben ook een thuisfrontcommissie (TFC) achter zich staan. Deze
commissie, bestaande uit 6 mensen, behartigt de belangen van Arjan en Rozemarijn en de kinderen.
Arjan en Rozemarijn zijn afhankelijk van giften. Ze kunnen hun werk niet doen zonder een brede
ondersteunende achterban. Helpt u mee?
Als u de periodieke nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u een mailtje sturen naar tfcdewaaij@gmail.com

Zendelingen ondersteund vanuit de gemeente
Fam. Hazenoot
Hugo & Myrna

Na een lange tijd voor Agapè gewerkt te hebben zij ze sinds 1 oktober 2010 werkzaam voor GAiN, de
humanitaire tak van Agapè.
Het werk van Hugo en Myrna richt zich op de Roma in Roemenië. We zijn daar enorm geraakt door
de nood en armoede onder deze afgewezen groep mensen en bij thuiskomst heeft het ons niet meer
losgelaten. Het mooie is dat we vervolgens door GAiN gevraagd werden om verantwoordelijk te
willen zijn voor het werk van GAiN in Roemenië. We willen dat de leefomstandigheden voor alle
Roma-kinderen beter wordt en dat zij het evangelie zullen horen!
Een belangrijke filosofie van GAiN is de ondersteuning van de medewerkers door een ‘vriendenkring’.
Dit is een groep mensen die om de medewerker heen staat en hen ondersteunt door gebed,
financiën en praktische zaken. Deze filosofie heeft zowel een Bijbelse als praktische grond.
De Bijbelse basis is onder andere te vinden in 1 kor 9:14. Voor hen die het evangelie bekendmaken
geldt hetzelfde: de Heer heeft bepaald dat zij door te verkondigen in hun levensonderhoud mogen
voorzien.
Mensen die hun tijd investeren in het Koninkrijk van God, mogen ook afhankelijk zijn van Hem in hun
levensonderhoud.

De praktische kant is dat GAiN voor het werk afhankelijk is van giften. Op deze manier helpen alle
medewerkers mee in fondswerving. Daardoor ontstaat een uitgebreid netwerk van betrokken
mensen die niet alleen kunnen geven, maar ook kunnen bidden of op andere manieren kunnen
helpen.
We zijn dus voor ons levensonderhoud afhankelijk van giften.

Familie de Waaij
Arjan & Roos

Arjan en Roos de Waaij werken sinds 2008 in de zending. Allereerst hebben ze de Bijbelschool
Cornerstone gedaan waarna ze na de studie Frans 5 jaar in West-Afrika hebben gewerkt.
Sinds augustus 2017 zijn ze werkzaam op diezelfde Bijbelschool die tot doel heeft om nieuwe
werkers voor te bereiden op cross-cultureel werk waarin het uiteindelijke doel is om het evangelie
uit te dragen in woord en in daad, voornamelijk op plekken waar de naam van Jezus nog niet bekend
is.
Arjan, Rozemarijn en de kinderen hebben ook een thuisfrontcommissie (TFC) achter zich staan. Deze
commissie, bestaande uit 6 mensen, behartigt de belangen van Arjan en Rozemarijn en de kinderen.
Arjan en Rozemarijn zijn afhankelijk van giften. Ze kunnen hun werk niet doen zonder een brede
ondersteunende achterban. Helpt u mee?
Als u de periodieke nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u een mailtje sturen naar tfcdewaaij@gmail.com