Zending

Zending is het verspreiden van het evangelie in een andere cultuur. De motivatie hiervoor komt voor
uit de Grote Opdracht die Jezus Christus aan zijn discipelen mee gaf voordat hij opsteeg naar de
hemel.


De Grote Opdracht vinden we in Mattheüs 29 vers 19 en 20: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot
mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert
hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding
der wereld.”


Diverse gemeenteleden zijn actief als fulltime dan wel parttime zendeling. Andere zendelingen zijn
door verwante gemeenten uitgezonden, met anderen hebben we in de loop der jaren contact
gekregen. Via allerlei nieuws- en gebedsbrieven wordt informatie door en over de zendelingen
verstrekt.

Gemeenteleden in de zending
Familie de Waaij

Arjan en Roos de Waaij werken sinds 2008 in de zending. Allereerst hebben ze de Bijbelschool Cornerstone gedaan waarna ze na de studie Frans 5 jaar in West-Afrika hebben gewerkt.


Sinds augustus 2017 zijn ze werkzaam op diezelfde Bijbelschool die tot doel heeft om nieuwe werkers voor te bereiden op cross-cultureel werk waarin het uiteindelijke doel is om het evangelie uit te dragen in woord en in daad, voornamelijk op plekken waar de naam van Jezus nog niet bekend is.


Arjan, Rozemarijn en de kinderen hebben ook een thuisfrontcommissie (TFC) achter zich staan. Deze commissie, bestaande uit 6 mensen, behartigt de belangen van Arjan en Rozemarijn en de kinderen. Arjan en Rozemarijn zijn afhankelijk van giften. Ze kunnen hun werk niet doen zonder een brede ondersteunende achterban. Helpt u mee? Als u de periodieke nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u een mailtje sturen naar tfcdewaaij@gmail.com

Hugo & Myrna Baas

Sinds 2011 zijn Hugo en Myrna werkzaam voor Stichting GAiN, een wereldwijde hulporganisatie. GAiN is de afkorting van Global Aid Network. Global, omdat ze wereldwijd actief zijn, in bijna veertig landen. Aid omdat ze op allerlei manieren helpen. En Network omdat ze samen met vrijwilligers en partners optrekken.

Het werk van Hugo en Myrna richt zich op de Roma in Roemenië. ‘’We zijn daar enorm geraakt door de nood en armoede onder deze afgewezen groep mensen. We willen dat de leefomstandigheden voor alle Roma-kinderen beter wordt en dat zij het evangelie zullen horen!’’

Er wordt samengewerkt met een twintigtal projecten/partners die zich vooral bezighouden met onderwijs en praktische ondersteuning van de Roma bevolking.

Een belangrijke gedachte van GAiN is de ondersteuning van de medewerkers door een ‘vriendenkring’. Dit is een groep mensen die om de medewerker heen staat en hen ondersteunt met gebed en financiën. Voor meer info: www.gainhelpt.nu

Zendelingen ondersteund vanuit de gemeente
Pastor Bela Ferencz

Als gemeente ondersteunen we deze pastor die werkzaam is in Albis in Roemenië, een dorp met Roma waar we al sinds 2009 bij betrokken zijn.

In 2009 zijn we er met een groep jongeren aan het werk geweest.

In 2013 is er een gemeente gesticht en zijn we nog meer met deze pastor en dit dorp verbonden!

Pastor Tonczek

Tekst volgt

Familie Hazenoot

Tekst volgt…