Geloofsovertuiging

Deze punten vormen de basis van de gemeente en zijn als fundament onmisbaar en niet ter discussie te stellen.

 • De eenheid van God, van eeuwigheid bestaande uit drie personen: de Vader, zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest.
 • De soevereiniteit van God in zijn scheppingswerk, zijn bewogenheid met de schepping en zijn verlangen om met ieder mens een relatie te hebben gebaseerd op liefde en vertrouwen.
 • De openbaring van God in het vlees, in de persoon van onze Heer Jezus Christus, geboren uit een maagd, zijn zondeloze leven, zijn goddelijke wonderen, zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart, zijn werk als enige Middelaar en zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid
 • De universele en algehele zondigheid en schuld van de mens, waardoor hij is onderworpen aan Gods toorn en veroordeling. Daarom hebben allen gezondigd en zijn allen schuldig en verloren, absoluut onbekwaam om zichzelf door hun goede werken redden.
 • De verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus en zijn rechtvaardiging uit genade door de opstanding van Jezus Christus alleen. Door geloof in Hem word je behouden.
 • De lichamelijke opstanding van al de doden, van diegenen die gered zijn tot het eeuwige leven en van diegenen die verloren zijn tot het eeuwige oordeel.
 • Het werk van de Heilige Geest, die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, die het verstand verlicht, de wedergeboorte bewerkt en in de gelovige woont, waardoor deze in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden, kracht krijgt om te getuigen van en te werken voor de Heer Jezus Christus.
 • Het bestaan van Satan, zijn werk van verleiding, zijn verzet tegen het Koninkrijk van God, zijn veroordeling tot eeuwige straf.
 • De Gemeente van Jezus Christus wordt alleen gevormd door wedergeboren mensen, die zijn verzegeld door de Heilige Geest.
 • De waterdoop (door onderdompeling, na belijdenis van het geloof) als symbool van de vereniging van de gelovige met Christus in zijn dood.
 • Het vieren en gedenken van het lijden en sterven van Christus door middel van het eten van brood en het drinken van wijn; ook wel genoemd Avondmaal of Maaltijd van de Heer.
 • Een nieuw leven in Christus, waarin geen onderscheid gemaakt wordt tussen geestelijke en leek, priester of predikant. Ieder is gelijkwaardig voor God, maar iedereen is wel uniek.


Aangezien we de doop op een andere manier praktizeren dan de traditionele kerken, willen we hierover heel duidelijk zijn. We wijzen het af, dat de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen. Dit vindt geen enkele Bijbelse grond en komt voort uit de vervangingsleer. Ook is de doop geen verzegeling, zoals vermeld in de doopformulieren. De Bijbel zegt, dat de Heilige Geest het zegel en onderpand is van ons geloof (Ef 1:13).

De doop betekent het afleggen van de oude mens, d.w.z. met Christus gekruisigd, gestorven, begraven en in nieuwheid des levens opstaan. Het is een uiterlijk bewijs van een innerlijk genomen beslissing, de wedergeboorte en ook van een goed geweten voor God. (Rom 6 en 1 Petr 3:21).

Daarom laat onderdompeling in het water op de meest duidelijke wijze de inhoud van de doop zien. De doop wordt voltrokken aan hen die persoonlijk geloven, dat de Here Jezus Christus zijn of haar Redder en Heer is. De gelovige belijdt het eigendom van de Here te zijn en erkent het verzoenend Bloed en het Kruis van Golgotha. In de doop drukt de gelovige uit, dat hij in Hem gekruisigd, begraven en opgewekt is.

Dat is niet de "volwassen-doop", zoals wel eens ten onrechte wordt gezegd, maar de doop op "geloof". Eerst geloven en daarna dopen, zoals uit diverse Bijbelgedeelten naar voren komt. Het is een stap van gehoorzaamheid aan God en zijn Woord. Deze stap vraagt een verstandelijke beslissing; we hanteren als indicatie een leeftijdsgrens van 15 jaar. De kinderen dopen we niet, maar we vragen voor hen een zegen in het bijzijn van de gemeente. Dit noemen we opdragen.

Theologisch accent

Wij zijn er ons van bewust dat onder Bijbelgetrouwe christenen allerlei verschillen in inzicht bestaan over minder fundamentele geloofszaken. De volgende overtuigingen en theologische standpunten geven het karakter en de kleur van onze plaatselijke gemeente weer, zonder het laatste woord te zeggen of andere stellingen als waardeloos en verwerpelijk te bestempelen. Deze stellingen zijn van belang, vooral wat betreft het harmonieus en praktisch functioneren van de gemeente.

 • De doop in de Heilige Geest en de geestesgaven. De doop in de Heilige Geest vindt plaats bij de wedergeboorte, waardoor je de Heilige Geest ontvangt en je ingelijfd wordt in het lichaam van Christus. De geestesgaven worden door God toebedeeld, zoals Hij wil (1 Korintiërs12:11 en18). Hij voorziet iedere gelovige van één of meer gaven. Deze geestelijke gaven moeten ontwikkeld en gebruikt worden voor de opbouw van het Lichaam van Christus.

 • De plaats van de vrouw in de gemeente. Hoewel een teer punt in de huidige maatschappij, toch zijn we van mening, dat taken die aanleiding geven tot het uitoefenen van bestuurlijk en onderwijzend gezag over mannen alleen aan mannen worden toevertrouwd. Onder deze taken vallen o.a. de taak van oudste en de prediking tijdens de samenkomst.
 • De wederkomst. Wij verwachten de persoonlijke wederkomst van Jezus Christus en dat voor ons een eeuwige toekomst is weggelegd.
 • De bijzondere plaats van het volk Israël. Hoewel God Zich sinds de Pinksterdag door middel van de Heilige Geest in de gemeente bekend maakt aan alle volken, blijft Israël een door God uitverkoren volk. We willen het volk Israël als voorbeeld zien, zowel in het goede als in het kwade.
 • Hoewel de Bijbel spreekt over de zevende dag als rustdag, willen we net als de eerste gemeenten op de eerste dag van de week, zondag dus, als gemeente bij elkaar komen.

De gezamenlijke oudsten stellen de leerstellige koers van de gemeente vast. Zij staan achter de dingen die in de gemeente geleerd worden. Onderwijzende en andere leidinggevende leden (kringleiders, diakenen, jeugdleiders, zangleiders, enz.) moeten het accent van de plaatselijke gemeente respecteren. Dit betekent dat men zich moet onthouden van bewuste pogingen om gemeenteleden tot andere inzichten te brengen.

Iedereen in de gemeente moet zich kunnen vinden in deze standpunten. Van gemeenteleden die eventueel anders denken, wordt verwacht dat zij hun standpunten over minder fundamentele zaken niet als 'geestelijker' beschouwen en andere gemeenteleden, die deze standpunten niet delen, als minder geestelijk gaan zien.

Wij zijn ons bewust van het feit dat wij geen monopoliepositie wat betreft gemeente-zijn in onze omgeving bezitten en dat wij niet 'de ene ware' gemeente zijn. Wij erkennen alle plaatselijke gemeenten die zich kunnen vereenzelvigen met onze geloofsovertuiging, ook als zij tot een andere theologische stroming behoren. Wij juichen het ontstaan van nieuwe gemeenten, in een goede relatie met de bestaande gemeenten, toe.

Identiteit

Al schrijf je nog alles tot in detail op, dan nog zul je zien dat de gemeente er net iets anders uit zal zien dan je bedoeld hebt. We onderkennen, dat de de identiteit van de gemeente niet bepaald wordt door de structuur, maar dat deze bepaald wordt door de mensen die tot de gemeente behoren. Het beeld van de gemeente wordt immers niet gevormd door een stuk op papier, maar door de praktische invulling daarvan.

Door het praktisch maken van de doelstellingen krijgt de gemeente een gezicht. Daarom wordt van iedereen verwacht, dat hij een 'leesbare brief' wordt, zoals Paulus verwoord. Je mag een helder getuigenis geven, hoe je als kinderen van God met elkaar om kan gaan. Namelijk in eenheid, eensgezindheid en in vrede.

Als je als gemeente een doel (of meerdere) voor ogen hebt, kun je dat niet verwezenlijken als dit niet je persoonlijke doel is. Als je in de gemeente God wilt liefhebben, moet je dit ook in de persoonlijke omstandigheden door de week kunnen doen. Pas dan zal er in de gemeente iets merkbaar zijn van je liefde voor God.

Als je wilt groeien in je geloof, zal dit naast tijd vooral inspanning vergen. Wil je als gemeente groeien in geloof, dan staat of valt dit met het persoonlijke verlangen van iedereen om te groeien. Met dienstbaarheid en getuigen zijn is het net zo. Als je er persoonlijk en in je gezin aan werkt, zal dit zijn weerslag hebben hoe de gemeente functioneert.

Contact

Vrije Baptisten Gemeente Nieuw-Lekkerland
p/a Mattenbies 1
2957 RJ, Nieuw-Lekkerland
E. info@vbgnl.nl


Privacyverklaring

Ga naar boven