Kamer van Koophandel registratie nummer: 68520441

Religieuze Organisatie / 94911

 

ANBI:  Algemeen Nut Beogende Instelling

De Vrije Baptisten Nieuw-Lekkerland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Hieronder staan de ANBI gegevens van de gemeente.

Goede doelen met een ANBI-status hebben van de belastingdienst een beschikking ontvangen met daarin een uniek nummer: het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, kortweg RSIN.

A. Algemene gegevens

Naam: De statutaire naam van onze gemeente is “Vrije Baptisten Gemeente Nieuw-Lekkerland ”

Rechtsvorm: De gemeente is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is zodanig erkend naar Nederlands recht.

Kamer van Koophandel registratie nummer 68520441, Religieuze Organisatie / 94911

RSIN:  819288299

Contactgegevens: Vrije Baptisten Gemeente Nieuw-Lekkerland

p.a. Mattenbies 1

2957 RJ, Nieuw-Lekkerland. 

B. Doelstelling

De doelstellingen van de Vrije Baptisten Gemeente Nieuw-Lekkerland omvat vier hoofdoelen:

  • God liefhebben boven alles
  • Je naaste liefhebben
  • Groeien naar geestelijke volwassenheid
  • Gods getuigen zijn

C. Hoe willen we deze doelstellingen bereiken:

De Vrije Baptisten Gemeente Nieuw-Lekkerland tracht haar doel te bereiken door:

  • het houden van onderlinge samenkomsten voor prediking, gebed, zang, bediening van de doop en het avondmaal;
  • het geven van onderwijs in diverse vormen zoals Bijbelstudies, kinder- en jeugdwerk
  • zending en evangelisatie;
  • het verlenen van pastorale zorg binnen de Gemeente;
  • het verlenen van diaconale hulp binnen de Gemeente en in deze wereld;
  • alle andere passende eigentijdse middelen.

D. Beloningsbeleid

De Vrije Baptisten Gemeente Nieuw-Lekkerland heeft geen mensen in loondienst.                                         

Alle werkzaamheden in de gemeente gebeuren op vrijwillige basis.

E.  Samenstelling leiding:

De leiding van de Vrije Baptisten Gemeente Nieuw-Lekkerland berust bij de Raad van Oudsten, welke bestaat uit een aantal broeders welke door de oudsten, met toestemming van de gemeenteleden en uit de Gemeente  worden gekozen, daarin bijgestaan door coördinatoren.

Zo wordt invulling gegeven aan het nieuwtestamentische principe van "meervoudig leiderschap" (Handelingen 15).

zie voor meer info http://vbgnl.nl/onze-gemeente/gemeenteleiding

F. Financiële verantwoording

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. In de jaarvergadering van maart/april worden de jaarcijfers van het afgelopen jaar besproken. In de vergadering van okt/nov wordt de begroting van het nieuwe jaar ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. In dit bestand wordt de balans en een overzicht van de uitgaven en inkomsten van het afgelopen jaar en de begroting van het lopende jaar weergegeven.

Van het laatste boekjaar wordt het financiële jaarverslag op de site vermeld.

 

 

Contact

Vrije Baptisten Gemeente Nieuw-Lekkerland
p/a Mattenbies 1
2957 RJ, Nieuw-Lekkerland
E. info@vbgnl.nl


Privacyverklaring

Ga naar boven